Програма клубу


«Шкільної академії підприємництва
«Меркурій»
Рокитнянського районного ліцею
Рокитнянської районної ради
Київської області

2013-2014 н.р
Зміст теми

Знання та вміння
Розділ 1. Вступ до підприємництва 
Тема 1. Підприємець та його роль
у ринковій економіці    і»Л
1.1. Хто такий підприємець?
Спільне та відмінне у поняттях підприємець, бізнесмен, комерсант, менеджер, новатор, господар, власник, спекулянт.

1.2. Закон України «Про підприємництво». Хто може здійснювати підприємницьку діяльність в Україні? Які види діяльності заборонені для здійснення приватним підприємцям? Обмеження у здійсненні певних видів
діяльності. Головна умова здійснення підприємницької діяльності — державна реєстрація.

1.3. Зміст підприємницької діяльності. Мета
підприємницької діяльності.

1.4. Функції підприємця. Роль підприємницької діяльності у розвитку економіки.
Учні розпізнають:
поняття «підприємець», «бізнесмен», «комерсант»,
«менеджер», «новатор», «господар», «власник», «спекулянт», «підприємництво», «підприємливість»;
• категорії громадян, яким заборонено здійснювати підприємницьку діяльність в
Україні.
Спостерігають і характеризують:
види діяльності, які можна віднести до підприємницької;
• види діяльності, які заборонені для здійснення
приватним підприємцям.
Встановлюють, обчислюють,
обґрунтовують:
функції підприємця;
• характерні риси підприємця;
• права підприємця та його обов'язки.
Аналізують і роблять висновки:
про роль підприємця в ринковій економіці;
• про соціальну відповідальність підприємця;
• про економічні передумови підприємницької діяльності;
• про складові підприємницької етики та культури.
Вміють:
• працювати зі словниками та нормативними документами
Практична робота №1. Ознайомлення із Законом України «Про підприємництво»

Тема 2. Які бувають
підприємницькі структури?
2.1. Підприємство як організаційна основа бізнесу. Закон України «Про підприємства в Україні».
Підприємства за видами діяльності: виробниче, комерційне, фінансове, посередницьке, страхове.

2.2. Підприємства за розміром: малі, середні, великі.

2.3. Підприємства за організаційно-правовою
формою: індивідуальне володіння, партнерства,
корпоративні підприємства.

2.4. Об'єднання підприємців. Господарські товариства. Закон України «Про господарські
товариства.
Розпізнають:
види підприємств за формами власності, розміром, організаційно-правовою формою.
Спостерігають і характеризують.
• особливості функціонування різних видів підприємств;
• ознаки різних видів підприємств.
Встановлюють, обчислюють,
обґрунтовують:
поширення різних видів підприємств у певних галузях народного господарства;
• види народногосподарської діяльності, в яких мають найбільші переваги різні види
підприємств.
Аналізують і роблять висновки:
• про переваги та недоліки різних видів підприємств;
• про причини поширення певних видів підприємств у
певних галузях економіки України;
• про проблеми розвитку окремих видів підприємств.
Вміють:
класифікувати відомі українські, місцеві
підприємства за формою власності, розміром,
організаційно-правовою формою;
• свідомо обрати певний вид підприємства для заснування власного бізнесу.
Практична робота №2. Ознайомлення із Законом України «Про підприємства в Україні»

Тема 3. Як стати власником?
3.1. Історична сутність основ власності. Закон України
«Про власність». Право власності. Суб'єкти та об'єкти власності. Власники та співвласники. Форми власності. Індивідуальна та сімейна власність.

3.2. Підприємства за формою власності: приватні, колективні, державні.

3.3. Індивідуальне підприємство. Сімейне
підприємство. Акціонерна форма співволодіння. Спільна власність партнерів.

3.4. Як стати власником бізнесу: успадкувати, купити, заснувати власну справу. Франчайзинг.
Розпізнають:
• поняття «власність», «привласнення», «володіння»,
«розпорядження», «користування», «купівля», «спадок», «заснування», «франчайзинг», «акції», «дивіденди».
Спостерігають і характеризують:
• приклади об'єктів та суб'єктів власності;
• приклади форм власності;
• документи, цінні папери, що засвідчують право
власності;
• права власників і співвласників.
Встановлюють, обчислюють, обґрунтовують:
 що вплинуло на видозміну приватної власності в процесі її розвитку;
• роль приватної власності у підприємницькій діяльності;
• роль інших форм власності у формуванні
соціально-орієнтованої ринкової економіки.
Аналізують і роблять висновки:
про вплив форм власності на розподіл благ в економіці;
• про вплив власності на добробут громадян і розміри їх доходів;
• про переваги і недоліки індивідуального та спільного володіння бізнесом.
Вміють:
• за повною назвою фірми (підприємства) визначати
форму власності;
• зробити свідомий вибір на користь певної форми
власності при заснуванні бізнесу.
Практична робота №3. Ознайомлення із Законом України «Про власність»
Розділ II. Як заснувати власну справу?


Тема 4. Перші кроки майбутнього
Розпізнають:

підприємця
• різноманітні групи споживачів за певними критеріями;
    етапи дослідження ринку споживачів;
      продукцію та послуги
конкурентів; • види податків;
• організації та установи, що можуть надати кредити.
Спостерігають і характеризують:
види діяльності та продукції (послуг) місцевих підприємств;
• окремі групи вірогідних споживачів власної продукції (послуг);
• особливі відмінності власної продукції та послуг від
продукції конкурентів;
 • критерії вибору місця розташування;
• ресурси, які потрібні для реалізації підприємницького задуму;
• організації та установи, що можуть надати позику.
Встановлюють, обчислюють, обґрунтовують:
вибір виду діяльності модельованого підприємства;
    вибір цільового сегменту инку споживачів;
      конкурентоспроможність продукції;
• переваги місця розташування;
• розмір податкових платежів
• потребу в персонац;
• одноразові початкові витрати;
• потребу в кредиті.
Аналізують і роблять висновки:
щодо інноваційного пошуку сфери підприємницької діяльності;
• про ємність ринку;
• про переваги та недоліки різних методів оподаткування
бізнесу.
Вміють:
складати окремі розділи бізнес-плану;
• знаходити інформацію
для обчислення початкових одноразових витрат;
• складати прохання про надання позики.

4.1. Вибір виду підприємницької діяльності. Підприємницька ідея.

4.2. Визначення кола майбутніх споживачів продукції і послуг. Вивчення обсягу майбутнього попиту. Порядок проведення маркетингового дослідження.

4.3. Вивчення конкурентів. Технологія визначення переваг продукції над продукцією конкурентів. 

4.4. Вибір місця розташування.

4.5. Які податки доведеться сплачувати?

4.6. Ресурси, що потрібні для початку бізнесу: приміщення, обладнання, персонал. Обчислення одноразових початкових витрат.

4.7. Де знайти кошти для початку бізнесу? Оформлення
прохання про надання позики (кредиту).
Практична робота №4. Обчислення розміру податкових відрахувань.
Практичнаробота№5. Обчислення плати за кредит.

Тема 5. Державна реєстрація і
початок бізнесу     
5.1. Вибір назви. Фірмовий стиль. Товарний знак.
5.2. Вибір організаційно-правової форми
бізнесу. Розробка установчих документів. Протокол зборів
засновників. Установчий договір. Статут.
5.3. Державна реєстрація. Державні установи, що здійснюють реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності. Перелік документів, що подаються для реєстрації.
Плата за реєстрацію.
5.4. Реєстрація в державній податковій адміністрації і
органах статистики.
5.5. Ліцензування виду діяльності. Вимоги до суб'єкта
підприємницької діяльності. Плата за ліцензію.
5.6. Відкриття рахунку в банку. Як обрати банк?
5.7. Виготовлення печаток, штампів.
Розпізнають:
державні організації та установи, що здійснюють державну реєстрацію та контроль за діяльністю
суб'єктів підприємницької діяльності;
• установчі документи, потрібні для реєстрації різних організаційно-правових форм підприємницької діяльності.
Спостерігають і характеризують:
• перелік документів, шо подаються для державної
реєстрації та їх зміст;
потребу в ліцензії на здійснення підприємницької
діяльності;
• принципи вибору банку для відкриття рахунків.
Встановлюють, обчислюють, обґрунтовують:
• плату за одержання ліцензії,
реєстрацію, дозволу на виготовлення печаток та
штампів, відкриття рахунку в банку;
Аналізують і роблять висновки:
щодо послідовності етапів підготовки необхідних
для державної реєстрації документів та проблеми, що можуть виникати;
• про можливі перешкоди при реєстрації та шляхи їх подолання
• про причини відмови органів влади у реєстрації;
 про відповідальність суб'єктів підприємницької
діяльності у випадку функціонування без
державної реєстрації, без відповідної ліцензії. Вміють: підготувати установчі документи для державної
реєстрації;
• підготувати документи для відкриття рахунку в банку;
• визначити за нормативними документами розмір плати за реєстрацію, ліцензування,
відкриття рахунку в банку.
Практична робота № 6. Визначення переліку установчих документів для різних організаціїіно-правових форм бізнесу.
Практична робота №7. Заповнення зразків бланків для реєстрації суб'єкту підприємницької діяльності фізичної особи.
Розділ III. Функціонування бізнесуТема 6. Виробнича діяльність
підприємницьких структур

6.1. Технології виробництва. Технічна безпека виробництва. Створення безпечних умов праці.

6.2. Постачальники сировини та матеріалів для виробництва.
Товарно-матеріальні запаси. Договірні відносини.

6.3. Якість товарів та послуг.
Державні стандарти якості. Державні органи контролю за
якістю товарів та послуг.

6.4. Показники виробничої діяльності: обсяг випущеної
продукції, обсяг реалізованої продукції.
Розпізнають:
• поняття «технологія», «технологічний процес», «ресурсозберігаючі технології», «безвідходні технології», «техніка безпеки», «охорона праці», «стандарти якості», «товарно-матеріальні запаси», «продукція випущена», «продукція відвантажена», «продукція реалізована».
Спостерігають і характеризують:
• діяльність органів державного контролю за безпекою праці, дотриманням державних стандартів;
• необхідність товарно-матеріальних запасів для безперервного процесу виробництва.
Встановлюють, обчислюють, обґрунтовують:
зміст договору про постачання сировини, матеріалів;
• показники обсягу
випущеної та реалізованої продукції.
Аналізують і роблять висновки:
• про ефективність застосування новітніх технологій у виробничому процесі;
• про вигідність для виробника дотримуватися стандартів якості продукції;
• про відповідальність виробника за відсутність
безпечних умов праці та недотримання стандартів
якості продукції.
Вміють:
• складати стандартний
договір поставки сировини,
матеріалів.

Практична робота №8. Складання тексту договору про поставку сировини і матеріалів.


Тема 7. Економіка бізнесу

7.1. Витрати виробництва.
Початкові, капітальні й поточні витрати.

7.2. Постійні та змінні витрати виробництва.

7.3. Собівартість продукції.

7.4. Вибір ціни продукції
(послуги). Види цін, скидки, надбавки до ціни.

7.5. Дохід, прибуток.

7.6. Показники ефективності виробництва: рентабельність
виробництва, рентабельність продукції, продуктивність
праці.
Розпізнають:
• поняття «фіксовані, змінні, загальні витрати
виробництва», «початкові, капітальні й поточні
витрати», «собівартість продукції», «дохід»,
«нормальний, економічний, бухгалтерський прибуток»,
«балансовий і чистий прибуток», «рентабельність
продукції», «рентабельність виробництва».
Спостерігають і характеризують:
• економічний зміст витрат виробництва, собівартості
продукції, прибутку підприємця, ціни товару,
рентабельності продукції та виробництва.
Встановлюють, обчислюють, обґрунтовують:
• всі види витрат виробництва;
• собівартість продукції;
• всі види прибутку підприємця;
• показники ефективності виробництва;
• вибір методів ціноутворення.
Аналізують і роблять висновки:
• про обсяг випуску
продукції, який максимізує
прибуток (мінімізує збитки);
• про визначення точки беззбитковості виробництва;
• про ефективність
виробництва на підставі обчислення показників рентабельності та продуктивності праці.
Вміють:
визначити розрахунковим методом момент появи прибутку.

Практична робота 9. Визначення моменту появи прибутку.


Тема 8. Комерційна діяльність

8.1. Канали просування товарів до споживача. Гуртова та роздрібна торгівля. Фірмові магазини.

8.2. Споживчий кредит.

8.3. Реклама товарів та послуг.
Необхідність реклами. Види реклами. Розробка реклами.
Планування рекламної кампанії.

8.4 Сервісне обслуговування.
Гарантії якості. Після продажне обслуговування.
Розпізнають:
• поняття «гуртова та роздрібна торгівля», «ділер». «дистриб'ютор, «споживчий кредит, «комісійні».
Спостерігають і характеризують:
канали просування товарів до споживача на прикладах
місцевих виробничих та комерційних підприємств;
• види реклами;
• види сервісного обслуговування на приклада)
місцевих підприємств.
Встановлюють, обчислюють, обґрунтовують:
' вибір каналів просування власної продукції до
споживача;
• доходи від продажу товарів у кредит;
• необхідність реклами для власної справи;
потребу в сервісному обслуговуванні для залучення
споживачів.
Аналізують і роблять висновки:
       про важливість правильного вибору каналів просування товарів до споживача;
        про недобросовісне використання недостовірної реклами;
• про розширення реалізації продукції за допомогою споживчого кредиту.
Вміють:
• розробити схему каналів просування товарів (послуг) до споживача;
• спланувати власну рекламну кампанію;
• розраховувати розмір плати за продаж товару в кредит.

Практична робота № 10. Розрахунок розміру плати за продаж товару в кредит.


Тема 9. Фінанси та облік

9.1. Облік виконаних робіт, наданих послуг та виробленої
продукції, грошових потоків. Необхідність обліку. Організація обліку.

9.2.  Кредити. Види кредитів. Кредиторська заборгованість.

9.3.  Розрахунки з клієнтами за реалізовану продукцію, надані послуги, виконані роботи. Дебіторська заборгованість.
9.4.  Оренда. Лізинг. Орендна плата.

9.5.  Страхування майна,
відвантаженої продукції.

Розпізнають:
• поняття «бухгалтерський облік», «баланс доходів
і витрат», «кредит»,
«кредиторська заборгованість», «дебіторська заборгованість», «оренда», «лізинг», «договір
страхування».
Спостерігають і характеризують:
       спрощену систему обліку та звітності малих підприємств;
       економічну сутність різних видів кредиту;
        економічну сутність оренди
й лізингу; • умови страхування.
Встановлюють, обчислюють, обґрунтовують:
• спрощений баланс доходів та витрат;
• плату за одержаний кредит;
• встановлення розміру
орендної плати; • необхідність страхування майна, продукції.
Аналізують і роблять висновки:
• про прибутковість
(збитковість) діяльності на підставі бухгалтерського балансу; • про схему оформлення
документів для одержання кредиту в різних фінансових
установах; • про необхідність
управління кредиторською та дебіторською заборгованістю;
• про роль оренди й лізингу для розвитку малого
підприємництва в Україні.
Вміють:
скласти спрощений баланс доходів і витрат;
• розрахувати плату за кредит;
• укласти угоду про оренду.

Практична робота 11. Баланс доходів та витрат

Тема 10. Управління бізнесом
(Основи менеджменту)
10.1. Поняття організації. Місія організації. Цілі і задачі діяльності.

10.2. Функції управління: планування, організація, мотивація, контроль.

10.3. Бізнес-план як інструмент підприємницької діяльності.

10.4. Організаційна структура управління: функціональний
та вертикальний розподіл
праці між працівниками підприємства.

10.5. Персонал підприємства. Посадові обов'язки. Вимоги
до кваліфікації, досвіду роботи. Прийом на  роботу.
Трудовий контракт. Кодекс Законів України "Про працю". Матеріальне та моральне стимулювання працівників. Види заробітної плати. Створення відповідного мікроклімату в колективі.

10.6. Контроль за роботою персоналу. Необхідність
контролю. Критерії відповідності. Проміжний і
кінцевий контроль.
Розпізнають:
• поняття «організація»,
«місія організації», «структура управління», «функції управління», «бізнес-план»,
«трудовий контракт».
Спостерігають і характеризують:
• функції управління: планування, організація, мотивація, контроль та їх зміст;
• функціональний та горизонтальний розподіл
праці між працівниками, рівні управління;
• засоби морального та матеріального заохочення.
Встановлюють, обчислюють,
обґрунтовують:
• вибір відповідної структури управління для власного
бізнесу;
• підбір фахівців певної кваліфікації для прийому на роботу;
• вибір методів стимулювання працівників;
• вибір критеріїв контролю за роботою найманих
працівників.
Аналізують і роблять висновки:
про необхідність наукового підходу до управління
персоналом і побудови рівнів управління бізнесом;
• про необхідність дотримання прав працівників
на підставі Кодексу Законів України "Про працю";
• про необхідність формування в колективі команди однодумців.
Вміють:
побудувати просту структуру управління власною справою;
• розробити посадові інструкції для окремих
категорій працівників;
• провести співбесіду з кандидатом на вакантне
місце;
• скласти трудовий контракт.


Практична робота №12. Побудова схеми організаційної структури управління власного бізнесу.
Тема 11. Система обслуговування бізнесу

11.1. Використання ЕОМ в бізнесі. Програми для офісу.
Інтернет. Комп'ютерні мережі.

11.2. Консалтингові фірми. Юридичні консультації.
Адвокати. Арбітражні суди. Аудиторські фірми. Служби
зайнятості та агенції з працевлаштування.

11.3. Державна підтримка підприємництва.
Розпізнають:
поняття «локальні комп'ютерні мережі»,
«консалтингові, аудиторські фірми», «арбітражні суди», «адвокатура», «нотаріус», «служби зайнятості».
Спостерігають і характеризують:
ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ консалтингових фірм,
аудиторських фірм, нотаріальних контор,
адвокатури, арбітражних судів і служб зайнятості та їх роль в обслуговуванні бізнесу;
• організації та установи, що здійснюють підтримку
підприємницьких структур і допомогу в створенні
та функціонуванні.
Встановлюють, обчислюють, обґрунтовують:
• причини, які вимагають звертання підприємців до
певних фірм, що обслуговують бізнес.
Аналізують і роблять висновки:
про необхідність і роль системи професійного
обслуговування бізнесу для функціонування малих
підприємств;
• про необхідність державної підтримки підприємництва.
Вміють:
• скласти картотеку даних про місцеві фірми, що
можуть надати професійну консультацію чи допомогу.
Розділ IV. Життєвий цикл бізнесу
Тема 12. Реорганізація та
ліквідація власної справи
12.1. Життєвий цикл підприємства: створення,
розвиток, реорганізація, ліквідація.
12.2. Реорганізація підприємства. Причини реорганізації. Процедура реорганізації.
12.3. Причини ліквідації підприємства. Процедура
ліквідації підприємства.
12.4. Банкрутство. Причини банкрутства. Процедура
банкрутства.
Розпізнають:
поняття «реорганізація бізнесу», «санація підприємства», «ліквідація бізнесу», «банкрутство».
Спостерігають і характеризують:
ознаки різних етапів життєвого циклу окремих місцевих підприємств; причини реорганізації, санації
та ліквідації бізнесу.
Встановлюють, обчислюють, обґрунтовують:
причини банкрутства;
• спрощені схеми реорганізації, ліквідації та банкрутства підприємств.
Аналізують і роблять висновки:
про різні методи управління бізнесом на різних етапах його життєвого циклу;
• про значення для ефективності економіки в цілому відпрацьованих процедур ліквідації та банкрутства підприємницьких структур.
Вміють:
• за спрощеною схемою ліквідувати власну справу
у випадку завершення місії підприємства.
«Шкільної академії підприємництва
«Меркурій»
Рокитнянського районного ліцею
Рокитнянської районної ради
Київської області

2012-2013 н.р


Тема 1. Підприємець та його роль у ринковій економіці
1.1. Хто такий підприємець? Мета та функції підприємницької діяльності.
1.2. Якості підприємця. Рольова гра «Подорож Колумба як економічне підприємництво»
1.3. Закон України «Про підприємницьку діяльність» Правова база підприємницької діяльності.
1.4. Зустріч з представником влади

Тема 2. Колектив підприємства (група)
2.1. Риси та характеристики групи. Принципи роботи в групі.
2.2.  Типологія членів групи. Підбір команди.

Тема 3. Мистецтво керівництва у підприємницькій діяльності
3.1. Підприємець в системі ринкових відносин. Вимоги до підприємця та типи підприємців. Формальний та неформальний лідер
3.2. Стилі керівництва. Психологічне тестування «Чи можете Ви керувати іншими людьми?»

Тема 4. Шляхи прийняття рішень
4.1. Нестандартні підходи вирішення завдань. Активність та творчість підприємця
Правило семи «К»

Тема 5. Мотивація та ризики у підприємницькій діяльності
5.1. Підприємницькі інтереси. Матеріальна зацікавленість і соціальна відповідальність у бізнесі. Рольова гра «Як заохотити бухгалтера?»
5.2. Ризик – атрибут підприємництва. Засоби зниження ризику.
5.3. Гра «Ринок яблук». Оцінка вміння ризикувати.
Проблемна гра «Чому китайці не відкрили новий світ? »

Тема 6. Перешкоди створення та розвитку підприємництва
6.1. Вхідні перепони бізнесу. Втілення ідей  на практиці. Підстави припинення роботи

Тема 7. Як знаходити власні ідеї?
7.1.    Пошук та відбір ідей. Етапи власного бізнесу
7.2.    Презентація «Що гарантує успіх власного бізнесу?»

Тема 8. Планування бізнесу
8.1. Місія організації . Стратегія – запорука успіху

Тема 9. Маркетингове дослідження
9.1.    Вивчення ринку. Інформаційне середовище.  Гра « Зіпсований телефон »

Тема 10.  Організаційні форми підприємства

10.1. Гра «Організаційні форми бізнесу»
10.2. Підприємства України. Екскурсія на місцеве підприємство

Тема 11. Етика підприємства та соціальна відповідальність у бізнесі

11.1. Психологія підприємництва. Мораль в бізнесі.
11.2. Технологія успіху.

Тема 12. Фінансова основа підприємницької діяльності

12.1. Основні показники прибутковості. Прогнозування грошового обігу фірми
12.2. Екскурсія до місцевої податкової служби

Тема 13.  Реклама та піар
13.1. Планування асортименту товарів. Розподіл товарів на ринку.
13.2. Рекламні агентства та піар-компанії.
13.3. Зустріч з робітником рекламного відділу підприємства
Комментариев нет:

Отправить комментарий